معرفی 3 مقاله برتر بعد از برگزاری کنفرانس و ارسال گواهینامه مقاله برتر
1401/10/16

بنا بر تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس 3 مقاله برتر بعد از برگزاری کنفرانس معرفی خواهند شد و به آنان گواهینامه مقاله برتر اهدا خواهد شد.