اهداف کنفرانس

اهداف کنفرانس

  • فراهم نمودن بستر مناسب برای تبادل افکار و دستاوردهای تحقیقاتی فعالان و اندیشمندان حوزه های مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری
  • ارائه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی جهت استفاده در زمینه پیشرفت مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری
  • فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم برای شناخت اصولی و گسترده تبادل صنعت و دانشگاه
  • آشنایی و دستیابی به آخرین دستاوردهای مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری