مخاطبان کنفرانس

مخاطبان کنفرانس

  • اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مدیریت، اقتصاد، بانکداری و حسابداری
  • دانشگاه­ ها، آموزش و پرورش، مراكز مشاوره  و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي
  • كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امور مدیریت، اقتصاد، بانکداری و حسابداری
  • وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه
  • انجمن­ هاي تربیتی و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه مدیریت، اقتصاد، بانکداری و حسابداری
  • كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در مدیریت، اقتصاد، بانکداری و حسابداری